WYTYCZNE EDYTORSKIE

WYTYCZNE EDYTORSKIE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM „LOGOPEDIA SILESIANA”

Objętość publikacji po uwzględnieniu wymogów edytorskich powinna wynosić od 10 do 20 stron (min. 0,5 arkusza; ok. 20.000 znaków ze spacjami).

 Termin  składania  materiałów  do  czasopisma  upływa  15  września  danego  roku kalendarzowego.

UKŁAD PUBLIKACJI:

 1. Imię i nazwisko autora oraz afiliacja
 2. Tytuł publikacji
 3. Tytuł publikacji w języku angielskim
 4. Abstrakt w języku polskim
 5. Abstrakt w języku angielskim
 6. Słowa kluczowe w języku polskim
 7. Słowa kluczowe w języku angielskim (ang. Keywords)
 8. Wprowadzenie (ang. Introduction)
 9. Zasadnicza część artykułu podzielona na rozdziały
 10. Podsumowanie (ang. Conclusion)
 11. Bibliografia (ang. References)
 12. Naukowe dossier (do 100 słów)

WYMOGI TECHNICZNE:

 1. Edytor tekstu Word.
 2. Ustawienia strony:
 • marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm
 • zaznaczyć opcję: marginesy lustrzane.
 1. Tekst główny:
 • czcionka Times New Roman, 12 pt,
 • wyjustowany,
 • interlinia: 1,5
 1. Tytuły:
 • tytuł opracowania: wyśrodkowany, pogrubiony, czcionka Times New Roman, 16 pt, np.:

Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych

 • tytuły podrozdziałów: wyrównane do lewej strony, pogrubione, czcionka Times New Roman, 12 pt, np.:

Wprowadzenie
………………
Podsumowanie

 1. Przypisy zamieszczone pod tekstem właściwej strony – zob. szczegółowe wskazówki.
 2. Wykaz literatury na końcu opracowania w porządku alfabetycznym z zakresami stron.
 • czcionka Times New Roman, 12 pt,
 • tekst wyjustowany,
 • książki

Nazwisko I.: Tytuł. Miejsce wydania, wydawca i rok wydania. np.:

Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, s. 35.

 • publikacje zwarte

Nazwisko I.: Tytuł opracowania. W: Tytuł książki. Red. I. Nazwisko. Miejsce wydania, wydawca i rok wydania, s. od-do.

Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. W: Górny Śląsk wczoraj i dziś; Red. J. Nowak, B. Malinowska-Kern. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy 2008, s. 35-48.

 • artykuły w czasopismach

Nazwisko I.: Tytuł artykułu. Tytuł czasopismarok wydania, nr, s. od-do.

Kowalski J.: Historia Górnego Śląska. „Górny Śląsk wczoraj i dziś” 2008, nr 4 (120), s. 35-45.

 1. Tabele i wykresy:
 • tabele i wykresy należy opatrzyć osobną numeracją (liczby arabskie), np.:

Tabela 1. Tytuł tabeli
Wykres 1. Tytuł wykresu

 • zawartość tabeli – czcionka Times New Roman 10 pt
 • pod tabelą/pod wykresem należy umieścić źródło danych
 • wykresy należy dodatkowo przesłać w oddzielnych plikach razem z danymi (np. w formacie MS Excel)
 • w przypadku zamieszczania/załączania w artykule tabeli, schematów, diagramów, fotografii, rysunków/prac plastycznych wymagana  jest zgoda na przedruk (w przypadku, gdy materiały były już wcześniej opublikowane/ ew. zgoda autora na ich opublikowanie (Wydawnictwo UŚ akceptuje wersje potwierdzone e-mailowo).