RZETELNOŚĆ NAUKOWA

Redakcja „Logopedii Silesiany”, dbając o rzetelność naukową publikowanych artykułów, prowadzi selekcję nadesłanych tekstów zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship.

Autorzy nadesłanych artykułów zobowiązują się zaświadczyć, że są bezpośrednimi Autorami przysłanych tekstów. W przypadku, gdy artykuł powstał przy współpracy innych osób, Autorzy w sposób jasny, przejrzysty i uczciwy określają swój udział w przygotowaniu tekstu i wskazują   autorów/współautorów tekstu lub zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

Jeżeli artykuł stanowi rezultat współpracy w ramach projektu badawczego, Autor zobowiązuje się podać informacje na temat: źródeł finansowania projektu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, ewntualnego udziału stowarzyszeń i/lub innych podmiotów („financial disclosure”).

Autor publikowanego na łamach „Logopedii Silesiany” artykułu zobowiązuje się do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady ghostwriting guest authorship. Umowa jest przesyłana do Autora po uzyskaniu pozytywnych recenzji dwóch zewnętrznych recenzentów. Umowa o przeniesieniu praw autorskich stanowi podstawę prawną umożliwiającą publikację artykułu w „Logopedii Silesianie”.